နိဒါန္ အခုိက္ကႝာမန္
.........................
                                                         
ညံင္ကြၜေပၱာံခႛာ္              ေသႝင္စာ္ဍဳတ္ပုိတ္၊ 
ေကင္မိင္တုဲကႜာ            ခ်ပ္ဗၥာကုဪအုိတ္။     
အာဲကၞာဲေနာ္နာဲ             လၸသာဲပႛဲစုိတ္        
ဟုိတ္ဂွ္ရ                    မညဂြံဒ္ွ္ဗုိတ္။                                                    
                                                         
.....................................................
   

နိဒါန္ ျပကုိဟ္ေလာကသိဒၶိ
................................

လိက္သၞးေလပ္ဍိဳဟ္       လိုက္ဟံြကႜိဳဟ္မဲြ၊
ကသုီ႓က္ဂိ                 ညိေလ၀္ဟံြဟဲ။
ဒုင္ဂိမာန္ဟာ               ခယ်ာလုိက္မဲြ
ဟုိတ္ဂွ္စိ                    သိဒၶိလၸ၀ုိတ္ဇဲ။

.....................................................


နိဒါန္ ဗြိဳက္လၱက္မန္

........................

ဂကူမဲြဂွ္                     ဒွ္ေယန္သႝာင္ေဟင္၊
ထ႟းကုဪလက္သန္           တန္ဂကူေလၞင္။
ဆုဪကယ်ိဳင္ပႜန္              မန္သံြမံက္ေထင္၊
က်ိဳင္အုိတ္ညိ               မိမေကာေဒံေသင္။

.....................................................


နိဒါန္ လိက္ပုံ
................

ေႀတံဟံြခုိဟ္ဏီ            ခပ္သီဟံြဒွ္၊
လိက္မန္နဴေႀတံ           ေကႜံဂႜဳိင္ကုဪ႐ွ္။
ဗွ္တုဲလုပ္စုိတ္              ၀ုိတ္ဟံြမာန္ဂွ္၊
ဒၞာနဴဏံ                    ရန္တၞံစုတ္႐ုဲစွ္။

.....................................................


နိဒါန္ ကဗ်

..............

လိက္မန္ႏံြငၝဳဟ္             မၝဳဟ္စုိတ္ဂကူ၊
ပရူသာ္ဇှ                    စှပ်းတုဲခ်ဴ။
ဗွ္တုဲစုိတ္ေသႜာင္            ဗ်ဴေလၞာင္ခ်ပ္ကူ၊
လိက္ႏံြ႐ွ္                    ဒွ္သြက္မန္ဌာန္ဇႝဴ။

.....................................................


နိဒါန္ ဒြက္မန္ဂမႜိဳင္
......................

ဒြက္မန္ကၧံင္သႜဳင္           စုိပ္ကႜဳင္လၱဴက်ာ၊
ေကာန္မန္ဂြံကႅင္            ျပင္စံြေမတၱာ။
လၝဳစုိတ္ေကႜံဟဲ              ဂႜိဳင္နဲဖလာ၊
ရန္သာ္ဏံ                   ပုဦတံေစတနာ။

.....................................................



ဂလာန္အာတ္ဂုဏ္

.......................

သင္မန္ဌာန္ေသၝာဲ          ဟံြေသာဲစုိတ္နာဲ၊
လိက္မန္လၱဴက်ာ           ျပးဏာေလာံလာဲ။
ေကာန္မန္တံျပး            လုံရးကးဆာဲ၊
ဂြံဗွ္မာန္                     မိပ္ေလာန္လာန္သပၸဲါ။


ညးသြတ္ကြတ္ေအာန္     ဟံြေစာန္တၞးဖႜင္၊
ဟုိတ္၀ါသနာ               ခ်ဴဏာဇၞာပ္တင္။
ေဗႜတ္ဒးကုီဂွ္               ကပွ္ဟြံခႜင္၊
ေဆာတ္ေယာင္မၢး         ဒးဗွ္ေကတ္စင္စင္။

.....................................................