အႀကီဳသၞိင္စိင္ဆဒၵႏ ၱ

           

            ဗုဒၶသုီဓမၼ သံဃဂိုန္အရှ၊ ဂွ္တိသရဏံ အဟံင္အဲဍိက္ပၛှ၊ သုီ၀ေႏၵတြာ ေလၝာ၀္ျပင္ဏာကုဪဇှ၊ မာတာပိတု ဂု႐ုသႏၶရှ၊ အဟံင္အဲဍိက္ပၛှ ေလၝာ၀္ဏာကုဪဇှအိုတ္၊ ဖုဪအဲမေလၝာ၀္ ဖ်၀္လ၀္ေသာစ႐ိုတ္၊ ဘယဥပဒြါ ေရာဂါစွ္လၝီကုိဋ္၊ ကုဪေဍံလာဲေလင္အုိတ္ ကုဪေဍံပႜိဳတ္ဟုံညိ။ ထ၀္စုိပ္ဒုင္နာမ အဂၢမွာက၀ိ၊ ပႛဲရးဍဳင္ေရ၀္စိ သၝိတၜပႛဲဟာံဂံါ၊ ၾတၜေစွာ္အာယုက္ေလာန္ ေညာန္ကႜဳင္ဇရာဗ်ာံ၊ ေကၱာ၀္ကႛိဳင္မတ္ဟံြသႛာံ ႏံြပ်ာံကာလမဲြ၊ ဟုိတ္ဓ၀္ေသာမနဳဟ္ မၝဳဟ္လ၀္သုၿစိဳတ္ပႛဲ၊ အႀကီဳတိပုိန္က်ာ္ႀတဲ ပႛဲဘ၀ဆဒၵန္၊ ဟုိတ္ၿဗၜမဒက္၀ဲ ပႛဲၿဂိဳပ္ေဟမ၀န္၊ ဒၞာနဴၿဗၜပႜန္ သၠန္ဒဲဒးလသာ၊ အႀကီဳတံြသုတ္ဇာတ္ နိပါတ္ပႛဲဂါထာ၊ ဟုိတ္ႏံြ၀ါသနာ သၞိက္ဂြံျပာကဋ္၊ ပႛဲကုဪသကၠရာဇ္တုန္ ဟုီပႛဳန္လ၀္အဆတ္၊ လၝီ႓ါကႜံတုန္ မသုန္ေစွာ္ဒွ္ေကႝာတ္၊ ရာသှတံြၾကကတ္ နက္သတ္ပုဗၺသာန္၊ ဂု႐ုတိတ္ဒွ္တၝဲ လက္မိတ္ကုံမဲြဟာန္၊ ၾတးပတိတ္လ၀္ညာန္ ပႛဲထာန္ရးမည။ ။

            ဖုဪအဲမတိတ္ဆန္ အႀကီဳသၞီဆဒၵႏၱ၊ ဇၞာပ္ပ္ဘၜဘ၀ လၸကုဪဒး၀ိ၀ိင္၊ ပုိန္အမာတ္သုီပုိန္သၞီ တာ၀တိင္သြ၀္ယာမာ၊ သုီဍဳင္သြ၀္ႀတၜ ဍဳင္ၿဗီဳကုဪစၜအာ၊ ေဂတ္ေဂင္ပႛဲသံသာ ကာလမဂႜိင္ေသၝာဲ၊ ပုိန္ဒိပ္သုီပုိန္သြ၀္ စသိုင္က်ိဳင္က်၀္ဖဲ၊ အုိတ္ဘ၀ေကႝာတ္တဲ ဇေရင္ၿဇဲေဗာဓိယာန္၊ ကုဪဂြံျဂင္ပါဠိ စသုိင္သုီအဘိညာန္၊ ဍဳင္ေဇႝာ္တံြနိဗၺာန္ ကုဪဂြံဟာန္စၜညိ၊ ထာန္ဒိပ္သုဂၢတိ ကုဪစုိပ္ညိတုဲ။ ။

            ပႛဲဇာတိေခတ္ ေလၞတ္က်ာ္ႀတဲ၊ စွ္လၝီသအှဂႜက္ စကၠ၀ါေဂႜဲါ၊ တံြက်ာ္ႀတဲ ၀ံြမဲြေခတၱ၊ တူမဲြတၝဲပႜန္ တန္မဲြတၝဲရ၊ ေပႝာ၀္စွ္လၝီကႜာ စကၠ၀ါလ၊ စကၠ၀ါ၀ံြ စဏုထာဏ၊ ျပဲေလာန္ကႛင္ျပ ဗုဒၶဂကန္၊ ပဟုိတ္ႏံြကုီ က်ာ္သုီအ႐ွန္၊ ပဟုိတ္ဂွ္ပႜန္ ၿပဲေလာန္ေသင္ဟာ၊ ေတံစွ္လၝီဆက္ အုိတ္စကၠ၀ါ၊ က်ာ္အ႐ွန္ရ ပေစၥကကႜာ၊ ပဟုိတ္ဟံြမဲြ ပႛဲပိျပကာ၊ ေတံစကၠ၀ါ ယုတ္မာေလာန္သန္၊ ပႛဲစကၠ၀ါ ပုဦဟံြျခာခႜန္၊ ႏံြကုဪတၠံပန ဒမံင္ဇန္တံ၊ ပုဗၺ၀ိဒုိဟ္ ဆုႀသိဳဟ္မဲြတၠံ၊ ဗမံက္ပုဦဏံ တၠံဂွ္မတၜ၊ မဲြဥတၱရ ဟုီပႜသဘၜ၊ ဒုိဟ္သၞ၀္က်ာ ျပာကဋ္ကျမၜ၊ က၀္လဗၿမိဳက္ ဖ်ိဳက္သတ္ႀတံဳၿဗၜ၊ ဒုိဟ္ပလုိတ္အၜ နဳဘၜျပာထာ၊ ဆုၾသဟုီတံြ ဒွ္တၠံအမၺာ၊ ဒုိဟ္သမႜဳင္က်ာ ဇမၺဳနာမ၊ ဆုေၾကင္ျပာကဋ္ သတ္ျဂင္ဖလ၊ အုိတ္သုီတၠံပန္ တန္မဲြစကၠ၊ ေပႝာ၀္ကုဪတၠံပန္ ဗစန္ဗုဒၶ၊ တၠံပုဦ၀ံြရ ညးသပျပဲ၊ တၠံပိေတံကႜာ ယုတ္မာေလာန္တဲ၊ အ႐ွန္ဟံြမဲြ က်ာ္ႀတဲဟံြဒွ္၊ ပေစၥဂဗုတ္ သၢဳတ္ပႛဲတၠံဂွ္၊ ဗုဒၶဟုီတံြ တၠံဂွ္ဟံြျပဲ၊ ဇမၺဳဒိပၸ နာမဟုီသၠဲ၊ ရတ္ပိေလတန္ အ႐ွန္က်ာ္ႀတဲ၊ ပေစၥဂဗုတ္ သၢဳတ္ေကႜံ၀ှ၀ဲ၊ တၠံပုဦ၀ံြမဲြ ျပဲေလာန္ေသင္ဟာ၊ ဒွ္ေသႝဟ္နိဗၺာန္ ထာန္က်ာ္တမႜာ၊ ကလိေကႜံကႜာ တဏွာရာဂ၊ ဓ၀္နာံ႐ုပ္ပႜိဳတ္ ဖအုိတ္ခႏၶ၊ ျပဲနဴတၠံပိ ဗဲြ၀ိေသသ၊ ဇမၺဳဒိပၸ ခုတ္လ၀္နာမေရာင္။ ။

            တၠံဇမၺဳဒိတ္ လအိတ္ျပာထာ၊ ေဇႝာ္သလဲကုီ ဟုီပႛဲသခ်ာၤ၊ ဗႝတ္စွ္လၝီပႜန္ ပၱန္ေယာဇနာ၊ ေပႝာ၀္စွ္လၝီကႜာ ေယာဇနာဂွ္၊ ပိလၝီေယက္ပႜန္ ဇန္တံမံင္သၞဟ္၊ ပန္လၝီေယန္ဂွ္ ဒွ္မွာသမိတ္၊ ပိလၝီလအိတ္ မတိတ္ဒွ္ၿဂိဳပ္၊ မဒွ္ဗဒုိပ္ ၿဂိဳဟ္ေဟမ၀န္၊ ဂင္ေဇႝာ္ထပွ္ တၞံထပွ္တန္၊ လစထပွ္ ႏံြႀကှဇွ္သန္၊ ဗဲြယမုပႜန္ မႏၵကိဏၰှ၊ မဲြယမုပၛှ သှဟပါထ၊ အနဳတတ္ပႜန္ က႑မူလ၊ ရထကာရ ဆဒၵႏၱမဲြ၊ က႑ေလေဟင္ လစေရင္ေဂႜာဲ၊ ၀ံြလစတံြ ထပွ္မဲြရ၊ ေဇႝာ္ကုဪဇာႀသဲ ပႛဲေဟမ၀န္၊ ေပႝာ၀္လစဂွ္ ထပွ္မဲြဒြန္၊ ဒယွ္ျပာကဋ္ လစဆဒၵန္၊ ဍာ္ညံင္ပၠၜယန္ ေကႜင္ကႜန္သာ္လြာ၊ သကၠဳသြိသြန္ ဟန္ဗန္ဇၞာပ္ရာ၊ ပႛဲလအိတ္ဍာ္ သာ္၀ံြမဲြသာ၊ ၿဂိဳပ္ဟင္ရံေဟင္ ႏံြတၜေသင္ဟာ၊ မဲြေယာဇနာ ပုိင္အာလစ၊ မၝးဟင္ရံင္ ဂႜံင္ဥဒက၊ ဥပၸဳဪလမၥံက္ ပံက္ထာင္ရာင္ဂ်၊ ေသႜာံယာန္နှလာ ေရင္ဗဂါသႜ၊ မဲြေယာဇနာ ပႛဲလွာၿဗံက္ျဗ၊ မၝးဂွ္ရ အဇသာ္ခ်ီဳ၊ ဥပၸဳဪဗေကတ္ ပူေရတ္အာကုီ၊ မဲြေယာဇနာ ဂၛိဗၢါေရင္ၿဂီဳ၊ မၝးဂွ္ကုီ ဗုီကႏၷကာ၊ ဥပၸဳဪဗတာင္ ရာင္တၜမဲြသာ၊ သုီဥပၸဳဪပိ ပံက္ထာင္ဂၛိဗၢါ၊ မဲြေယာဇနာ ေရင္အာဗုိင္ေကႜာံ၊ မၝးဂွ္သံြ ဂြံၿဂိဳပ္ဒယွ္၊ မဲြေသႜာံယာတ္ခ်ီဳ ဗုီနဲၾကၜဂွ္၊ မဲြေယာဇနာ ဟံြျခာဣငၝဳဟ္၊ မဲြေသႜာံကရာတ္ ဂၛိာတ္မံင္သၞဟ္၊ သုီေသၢဟ္အျမာဲ လမာဲဒုိဟ္စွ္၊ ထုိက္ထာင္ကသ၀္ ထုိင္ပ၀္ဗလွ္၊ မိတ္သူရိယ် တလႀကှဇွ္၊ ပံက္ထာင္မံင္သၞဟ္ ဒွ္မဲြေယက္ရ၊ မၝးဂွ္ပႜန္ မိတ္စႏၵိမ၊ ၿဂိဳပ္သြာမသုန္ ႏံြဂုန္ေတဇ၊ မဲြေသႜာံယာတ္ခ်ီဳ ေဒံါပႛဳီဖလ၊ မဲြေသႜာံကရာတ္ ဂၛိာတ္ျဗံက္ျဗ၊ မဲြေသႜာံနှလာ ေရင္ဗဂါသႜ၊ မဲြေသႜာံယာတ္ၿဗှ ဗစှခဏ၊ မဲြေသႜာံယာတ္ခ်ီဳ တုပ္ဗုီအဇ၊ မဲြေယာဇနာ စႛးထာန၊ မၝးဂွ္ရ ဇုိင္လစသန္၊ လဒုံကံက္ေဒြင္ ေရင္မံင္ဂႜိဳင္တန္၊ ႏွၜရၜတၜပႜန္ လက္သန္ကုိပ္ကႜာ၊ ၀ုန္ေ၀ါတ္ကမတ္ ေပင္ကႛတ္ပႛဲလွာ၊ တၝိဳက္ဂလာ သုီသြာဒကွ္၊ မဲြေယာဇနာ သခ်ာၤဟုီတြံ။ ။

            မၝးနဴဂွ္ ပဒွ္အနှ၊ ဒွ္ၿဂိဳပ္ေၾသာံပႜန္ ဂႏၶသာလှ၊ မဲြေယာဇနာ သတ္တၞာခပှ၊ မၝးဂွ္ပညှ ဖှတ၀ှေဂႜာဲ၊ သတ္ေျဗာ္ပလွ္ မဒွ္ၿဂိဳပ္႓ဲ၊ ဂကူဂႜိဳင္သာ္ လမာ္ဂႜိဳင္နဲ၊ ပြိဳင္ၿဂိဳပ္႓ဲ မဲြေယာဇနာ၊ မၝးဂွ္ပညှ ဂအှဂႜိဳင္ရာ၊ ဂအှဂႜိဳင္သာ္ ပႛဲဍာ္လာံအာ၊ မၝးဂွ္အၜ ၿဂိဳပ္႓ၜသအှဗၢါ၊ တႝံက႟ၜဂွ္ကႜာ တၞာတၞံသတ္၊ မၝးဂွ္ကုီ ဟုီကုဪအဆတ္၊ ၿဂိဳပ္ျဗာတ္ျပာကဋ္ သတ္တၞာျဂင္စိင္၊ ျဗာတ္ဂႜိဳင္ဂကူ ဍဳဟ္ေသာေပင္သႝိင္။

            ဂတဂွ္သြိင္ ဓိတာန္ဗ်ိင္ေဂႜာဲ၊ ပံက္ထာင္ရာင္နး လုပ္အာဗႜးတၝဲ၊ မၝးဂွ္ေဂႜာဲ သတ္နဲကရာင္၊ ၿဂိဳပ္ပႝဟ္ဖာ သတ္တၞာကႜာင္၊ သတ္ဍာတ္ရၜက၀္ ညံင္ေဇြာ၀္လုပ္ပါင္၊ ဂတဂွ္ဗ်ာင္ ကႝာင္ညံင္ခယာ၊ ဒွ္ၿဂိဳပ္မင္ဂႜန္ ဍာတ္ေလာန္႐ွ္သာ၊ ဂတဂွ္ကုီ ကြိတ္သုီလင္ကာ၊ ဍဳဟ္ဂုဪပလ က၀ဂြံက်ာ၊ ၿပိပ္ယန္သုီသႝ ဂႜာဲပအဟာ၊ မၝးဂွ္ကႜာ မဲြသာ္ၿဂိပ္ဆု၊ ပ႐ုိက္ပႝၜ ဖ်ၜသတ္ချပဳ၊ ဓေရဲခယာ္ သတ္သာ္ဇုိင္ငၝဳ၊ ဂ၀းလကုီ သတ္ခ်ီဳအနဳ၊ ဍဳဟ္ျဂင္လအုဪ၊ ဂ႓ုဪ႐ု႐ု၊ တရးဟံြမာန္ နိဒါန္ၿဂိဳပ္၀ံြ၊ မၝးၿဂိဳပ္ဆု ၀ံြေလမဲြသာ၊ ၿဂိဳပ္ဒုန္ေဇႝာ္သႜဲ မဲြေယာဇနာ၊ ဂကူဒုန္ပႜန္ ဂႜိဳင္သန္ျပကာ၊ ပႛဲလအိတ္တုန္ ၿဂိဳပ္ဒုန္ဂွ္ကႜာ၊ တၞံထပွ္အုဪ စုဪတၜအၾကာ၊ မဲြယမုကႜာ စုလကာလ၊ မဟာကာလ ပဗၺတေဟင္၊ မဲြဥတၱရ ပႆဟုီေျပင္၊ ဂႏၶပႆ ပႜမဲြလေမင္၊ မဲြသူရိယ ပႆဟုီေျပင္၊ မနိပႆ ႏံြံေတဇေတၞင္၊ သု၀ဏၰေဟင္ ေရင္မံင္အပႛဲ၊ သု၀ဏၰဂွ္ ထပွ္ေယက္ျပဲ၊ ေတံတၞံတရၜ နဳဘၜဂႜိဳင္နဲ၊ သတ္ေစွ္ေလာဲေလာဲ မဲြေယာဇနာ၊ တၞံမၝးအုိတ္ ႓ိုတ္ဟုီသခ်ာၤ၊ မဲြေယာဇနာ စုလကာရ၊ သုီတၞံထပွ္ ခႜင္ျမဟ္ခဏ၊ နဴဒတန္က၀္ ဗိုင္လ၀္လစ၊ ဒိုဟ္ႚသာန္ရ လစဆဒၵန္၊ ၿဇဲသုံမဲြတႝံ ႏံြနဴက၀္တန္၊ ဒစိတ္ေယက္ပၛဳင္ ၿဇဲ၀ံြသႜဳင္ေလာန္၊ ဗႜိဳင္လမှဂ္ွ ထပွ္ေယက္ပၱန္၊ နဴတိတန္ပႜန္ ညန္ဒုဪကႝတ္၊ စွ္ပိေယက္ပၛဳင္ သႜဳင္ျပာကဋ္၊ ကႝာင္ပန္အဆတ္ ဗႝတ္မဲြမဲြေယက္၊ ဟံြဂြံယုတ္ေဒက္ မဲြေယက္သၞဟ္ညှ၊ သႜဗုီအဇ ျမသာံျဖာဏှ၊ ညံင္မႝိဟ္သၞတ္ သတ္ျဂင္ဗစှ၊ ၿဇဲသုံက်ာ္ႀသှ အနှကာလ၊ ဒွ္ဇနဴပႜန္ စိင္ဆဒၵႏၱ၊ ဒုိဟ္ပလုိတ္ၿပဲ သကဲလစ၊ ဂုိဟ္တၞံႏံြမဲြ နဲသု၀ဏၰ၊ သလဲဂုိဟ္ရ ဟီုပႜသခ်ာၤ၊ ကႜံ႓ါေစွာ္ေယက္ ဟံြဂံြေဒက္အာ၊ ဒွ္ဒမံင္ကႜာ စိင္မွာဆဒၵန္၊ လတူဂနင္ ၾသင္လစသန္၊ သတ္ဇုိင္႓ါကုီ သုီသတ္ဇုိင္ပန္၊ ႏံြတၜဂႜိဳင္နဲ ပႛဲေဟမ၀န္၊ လစအသ၀္ ဟုီပ်းလ၀္ေရာင္။ ။

            မာရဇိေနာ က်ာ္ေဂါတမ၊ ပႛဲက၀္ဘျဒ ဘ၀တမႜာ၊ ေဂတ္ဖံင္ပဏံင္ ဘုမၼိသံင္သာ၊ ဟုိတ္ပေလာကံ ပရံပရာ၊ ပႛဲဂႜံဂ၀္စိင္ ဒရိင္ေဟမာ၊ မကၱဳဪဒွ္ရ ခဏဂွ္ကႜာ၊ ဗႜးနဴဂ၀္မိ ဣဓိျပာထာ၊ ညံင္ေတာ၀္ပြန္ ပၠၜကဏၰကာ၊ ကေရာံျပ၀ါ ေဇႝာ္အာဗဲြေလြင္၊ ဂကူဆဒၵန္ ၿပဲေလာန္ေသင္ေလင္၊ ပါရမှေျပင္ ေတၞင္နဴစိင္သအာင္၊ ေဇႝာ္သႜဳင္လဗာင္ ႏံြသာင္ျဒဟတ္၊ ဇမႜိင္ျပာကဋ္ သၞီစိင္ဆဒၵန္၊ ကႜံ႓ါေစွာ္ဟတ္ တိတ္႓တ္လ၀္ပႜန္၊ လပွ္ဆဒၵန္ ညံင္ညးေသာန္လ၀္၊ ဇမႜိင္ဟုီပၛဳင္ ကႜဳင္ပႛဲအခ၀္၊ မသုန္ေစွာ္သႛာံ ဒစာံဟတ္ဓ၀္၊ ျဒင္တုုပ္အၝ၀္ ဂႜးထ၀္အပႜာ၊ ဇမႜိင္ပိေစွာ္ တြံပႛဲသခ်ာၤ၊ စွ္သုန္ဟတ္ဆုိက္ ဒွ္ဗ၀ုိက္ကႜာ၊ မတ္သာ္ဗဒါ ေကၱာ၀္႓ါညံင္ပႝိက္၊ ကၞံင္႓ါညံင္ခ်ဴ စိင္ဇၞဴထမိက္၊ ေသႝံညံင္မႝိက္ ပႝိက္သိန္လာ၊ ဗတလဟုဲ အံင္မွဳဲသာ္လြာ၊ စးတုပ္ဇုဪတၝ အဇပမာ၊ ကာပ္ပါင္တုန္ကႜာ သာ္လြာဇာင္ငၝဳ၊ ခေ႓ံါတလင္ ခႜင္လုံဇကု၊ ေလာမာအနဳ ဂြဳညံင္ေဍာင္ကုိန္၊ သုီလ်းတရၜ ႏံြနဳဘၜတြိဳန္၊ ခါဂံါကြာ္ေလ နဲႚရာ၀ုိန္၊ စိင္ဗ၀၀္ပုိန္ ေဒါ၀္တြိဳန္ေဟမာ၊ ဟံြဂံြလံေဟင္ ဗဲြေလြင္ေဇႝာ္အာ၊ ဒစာံေစွာ္လၝီ ခပ္သီျပ၀ါ၊ ဒွ္သကံသၞတ္ ႀတံဳကႝတ္သာ၊ လမုိန္သှကႜှ ႏံြတၜသအှဗၢါ၊ ႐ုပ္ေဂါ၀္႓တ္ႀသၜ စိင္ျဗၜႏံြ႓ါ၊ မဟာဘဒၵါ ဒွ္မွာေဒ၀ှ၊ တၜတဲသတုံ ႏံြကုဪက်ာ္ႀသှ၊ ဒွ္စိင္ျဗၜေဇႝာ္ ေဗာ္မေဟသှ၊ တဲဇြိျပာကဋ္ ပယတ္ဟံြခ်ှ၊ စူဠဘဒၵါ နာမခုတ္ပၛှ၊ ဒွ္စိင္ျဗၜေဍာတ္ ႐ုိဟ္တၝဲမွတ္လြှ၊ သုီစိင္ျဗၜ႓ါ ဟံြျခာအနှ၊ ႐ုိဟ္တၝဲသှကႜှ ညှသာသၞဟ္န္၊ ခါေဗာဓိသတ္ သၞီစိင္ဆဒၵန္၊ ေကာံစိင္ျဗၜ႓ါ ဟံြျခာမဲြဒြန္၊ ကေရာံျပ၀ါ စိင္နာဲသာဇန္၊ ေဒါ၀္ေဟမ၀န္ ထာန္ၿဂိဳပ္ရည၊ ၾကာဒ႐ုီပကၜ နဳဘၜကႛင္ျပ၊ ဒုင္ယမုကႜာ မာလာကာရ၊ နဴၿဂိဳပ္ပၠၜအာ ကမာလစ၊ ေ၀င္ဍာ္ေ၀င္ပၠၜ ၾသဟ္ပၱၜစိတၱ၊ စ၀ါလကိုန္ ပၱိဳန္ဓတ္ကာယ၊ ေကႜံကမာရ ေဒသတႝံၿဇဲ၊ ဗ်တ္ဍာ္ဇကုၿဇဲ နဲဂွ္ပယတ္၊ ကေရာံျပ၀ါ မွာေဗာဓိသတ္၊ ေကာံစိင္ျဗၜ႓ါ ဟံြျခာပယတ္၊ မွာေဗာဓိသတ္ သၞီစိင္ဆဒၵန္၊ မိတ္သႛိဳက္႓ါ သာဓာလီ႓န္၊ သႝံက္လဗိင္ သုိင္သႜိင္တၜတုန္၊ ေဒါ၀္စိင္ဂမႜိဳင္ ႐ုိင္င္ဟံြခႜန္၊ ပႛဲေဟမ၀န္ တန္မံင္တၜတုန္။ ။

            ႏံြမဲြကာလ တသုိက္ျပာထာ၊ စိင္ေဗာဓိသတ္ ၾတံဳကႝတ္သာ၊ ဒစာံေစွာ္လၝီ ခပ္သီျပ၀ါ၊ မဲြမဲြဍီဳဍီဳ သုီစိင္ျဗၜ႓ါ၊ သၠဲသတုံဇြိ ဒမႜိဟံြျခာ၊ လဗာင္လုပ္အာ ၿဂိဳပ္မာလာရ၊ လုပ္႓ွ္ေ၀င္ပၠၜ အပႜၜေဟမ၊ အပႛဲၿဂိဳပ္ဂွ္ ပဒွ္ေဒသ၊ ဓိတာန္သက္သက္ လ႟က္ကႝာင္သႜ၊ မဲြေယာဇနာ သခ်ာၤဟုီပႜ၊ မၝးဂွ္ရ ပၠၜဂႜိဳင္ျပကာ၊ ဂမုင္ဓိတာန္ ေကွ္ျပာန္စမၝာ၊ အနာင္သဂါ မာလှတ၀္သြ၀္၊ အံင္ေရင္ဂေဇင္ ေျပင္ေဍာင္ရာင္ဗ၀္၊ ဒလာဲသန္ထ၀္ ဇ၀္ကုဪဇ၀္ဗၢါ၊ မၝဳဪကုန္မၝဳဪကြ ဂႏၶမာလာ၊ ပၠၜဂေနင္ရတ္ ပေစၥမဲြသာ၊ အဘိက္စမၸာ မာလှဍံက္ဆာင္၊ ေတႝာ၀္သၞီကာက တႜေသႝင္ျဒ၀္၊ ဂေငၝင္ဇာပ္ပ၀္ တမၛ၀္ဂၿမိင္၊ သာဲအဒဲါကႜံင္ ညံင္ဗ႐ုတိင္၊ က်ာပုိက္လ၀ိင္ ဒၿမိင္ၿဂိဳပ္ပၠၜ၊ က်ာပိုက္လဟုဲ ၿဗဲၿဗဲျပဟ္တၜ၊ အ႐ွာံၿဂိဳပ္ပၠၜ ရၜနႏၵ၀ုိန္၊ ယ၀္ညးလုပ္စုိပ္ ၿဂိဳပ္ဗ၀၀္ပုိန္၊ ဒဒုိက္႓ုိန္ဒွ္ ယဲပူမွ္ဍိဳန္၊ ၿဂိဳပ္ဒၿမီဳပကၜ ႏံြနဳဘၜတြိဳန္၊ နာဲေဍာင္ထာင္ကုိန္ ခ်ိဳန္ဂွ္လုပ္အာ၊ နကုဪလပွ္ သၞဟ္ဇၞဴႚရာ၊ ဗလဲေကတ္တုဲ ႀတံဳလြဳဲနာဲသာ၊ ဂ႐ုိက္ပၱဳံပကၜ ကုစိင္ျဗၜ႓ါ။ ။

            ခ်ိဳန္ခဏဂွ္ ပဒွ္သာ္လြာ၊ ဍိဳန္ဍိဳန္ညွာညွာ ကုမွာေဒ၀ှ၊ မဟာေဒ၀ှ ျဗၜမေဟသှ၊ ဂ႐ုိပ္ပၱဳံကႜာ ခါဂွ္ဒၝှဒၝှ၊ ဓိတာန္အနာင္ ပံက္ထာင္ရာင္ဖှ၊ ျပဟ္ေစွ္ဒၝှဒၝှ ဖှတ၀ှေဂႜာဲ၊ ဒတုံတူစး ျဗၜညးမျပဲ၊ ေမာ၀္ပႛးလမာဲ အျမာဲကႜံမဲြ၊ ေဗာဓိသတၱ တလျဒင္ဗႜဲ၊ ကာလႀကၜတဲ ပႛဲစိင္ျဗၜေဍာတ္၊ စူဠဘဒၵါ နာမျပာကဋ္၊ ဂ႐ုိက္ပၱဳံသၞတ္ ႀတံဳကႝတ္ညး၊ ကေလာံအခ်ၜ ဏွၜဒတုံျပး၊ ခ်ိဳန္ဂွ္ေစွ္ဒး စးစိင္ျဗၜေဍာတ္၊ စူဠဘဒၵါ ခါဂွ္အဆတ္၊ သုီဍာ္ရမတ္ ဂမအတ္ကေရဲ၊ အခ်ၜကိစၥး ဗုိင္တးေႀသဲေႀသဲ၊ ေျဒပ္အာေျဒပ္ကႜဳင္ သုင္ဂ်ိပေဟဲ၊ စိင္ျဗၜစုိတ္ေဍဲ ေထဲကုဪဆဒၵန္၊ အဲဟုိတ္ဟံြဆာန္ ႏံြျဒဟာန္အန္၊ သုီသၝိအခ်ၜ ႏွၜေထာံကုဪပႜန္၊ ျဗၜေဇႝာ္ဟုိတ္ဆာန္ ႏံြျဒဟာန္ေလာန္၊ ပၠၜဟံြကႜိေစာန္ ျမေမာ၀္ေလာန္လာန္၊ ဂ႐ုိက္ကုဪပၠၜ ဟုိတ္ျဗၜညးဆာန္၊ ပစုိတ္ဟဲမာန္ ျဒဟာန္ဟံြဓ၀္၊ ေဒါ၀္စိင္ဂမႜိဳင္ ႐ုိင္င္သအှဗ၀္၊ အဲျဗၜဒးဂြ ဟံြကေလင္ခ၀္၊ ျဒဟာန္ဟံြဓ၀္ အသ၀္သံြမ၊ ပုဦစိင္ျဗၜ႓ါ မဲြသဘာဂ၊ ေကႜာန္႓ိုတ္တၜကုီ အာ႐ုီကာမ၊ ဂကူေလ၀္တုပ္ ႐ုပ္ေလ၀္ဟံြက်၊ ဟံြႀကိဳက္ကုဪပ ျပ၀၀ံြပႜန္၊ ဟံြမင္မဲြလ၀္ ဓ၀္ဂတိပန္၊ မံင္ကႜာရနာဲ ဟာဲမဆဒၵန္၊ ခါနာဲဟံြခ်ိဳတ္ စိုတ္အဲဟံြတန္၊ ေဒါ၀္ေဟမ၀န္ ကုဪအုိတ္သၠန္ဒဲ၊ မိစိင္ျဗၜေဍာတ္ မွတ္ဒက္လ၀္၀ဲ၊ ေဗာဓိသတၱ တႜျဒင္ဗႜဲ၊ ေ၀င္ၿဂိဳပ္ပကၜဖဲ ႀသဲေစွ္လစ၊ သုီျပ၀ါသႛာံ ဒစာံလၝီဂ်၊ သုီစိင္ျဗၜ႓ါ ေစွ္အာလ်လ်၊ ေ၀င္ဍာ္လစ ပႛဲကာလဂွ္၊ ဗ႐ုေ၀င္အၜ ထုိက္ပၠၜဒကွ္၊ တူစိင္ျဗၜ႓ါ ဗ႐ုဲဏာျပဟ္၊ ညံင္ျဗဲတေသင္ စိင္ေ၀င္လပွ္၊ ထုိက္ပၠၜေသၞဟ္ဂွ္ ပဒွ္အသ၀္၊ ဒုင္ဏာကုဪသၞဟ္ မဟာဘဒၵါ၊ စိင္ျဗၜေဍာတ္ညာတ္ နရာတ္သိင္သာ၊ ပႛဲျပ၀ဂွ္ ဒွ္၀ဲမဲြ၀ါ၊ စူဠဘဒၵါ ခါဂွ္ေသၢာံညာတ္၊ ပႛဲစုိတ္နရာတ္ သၸာတ္သၺပူဆာ၊ ျပ၀သၞီိစိင္ ပႛဲစုိတ္သိင္သာ၊ တူဂႜိဳက္တႝံ ဂႜံမေနာဒြါ၊ ညံင္ၾကက္လကံ ကႜံဗဟှတာ၊ ဒက္လ၀္၀ဲအုိတ္ ပႛဲစုိတ္ေသင္ဟာ၊ ေဗာဓိသတၱ တႜအဒၛာ၊ ေ၀င္ဍာ္ပၠၜဖဲ ကြာ္ႀသဲတုိန္အာ၊ စူဠဘဒၵါ ပႛဲကာလဂွ္၊ ေဍာင္ပၠၜဒကွ္ မိန္ဂိုင္႓ွ္ဏာ၊ တြာ္ႀသဲဗက္အာ ၿဂိဳပ္မာလာရ၊ စုိတ္ထာန္ဇနဴ ဗ်ဴပတန္ကာယ၊ ခ်ိဳန္ဂွ္ေဟင္ရ စူဠဘဒၵါ၊ စိင္ျဗၜျပာပ္အာ ခန္လြာဂုိဟ္ထ၀္၊ ထာန္ပေစၥက တလအသ၀္၊ ပ၀တ္ေလၝာ၀္ သုီဓ၀္သစၥ၊ ပၠၜဒကွ္အုဪ ဒၝှကုဪဒါန္ရ၊ ရာဒနာဗက္ ပႛဲပစၥကၡ၊ ယံြေသာ္ကႛိဳပ္မိ မိဂၛိသှလ၊ ဖုဪဒါန္အဲျဗၜ ပူဇၜပဒၞ၊ နဴ၀ံြအုိတ္သၠန္ ဖလုတ္ခႏၶ၊ နဴစိင္၀ံြကႜာ ႓းအာဘ၀၊ ဒဒွ္ေကာန္သၞီ သမႝိင္နန္ျမ၊ ကုဪဂြံဒွ္ညိ ဗဲြယုတၱိရ၊ စူဠဘဒၵါ ေလၞင္နာမ၊ ကုဪညးခုတ္ခၜ ပႛဲဘၜဂတ၊ ကုဪျဒင္တီညိ ဇာတိႆရ၊ ျဒင္ဆဒၵႏၱ တလအဒၛာ၊ ဒုဪအဲျဗၜသြံ ကုဪဂြံဖ်ၜဏာ၊ သၞီစိင္ဆဒၵန္ သၠန္ကုဪလသာ၊ မိပတၳနာ ရာဒနာရ၊ တုဲပႜန္စၜအာ အရာေဒသ၊ စံင္တူပူဆာ လၝာပ္လၝာသၸာထ၊ လုံဂႜံကာယ ျဇအာ႐ုိဟ္တၝဲ၊ တူဂႜိဳက္လဟုဪ တုဲကၱဳဪဒွ္ယဲ၊ ဟံြဂြံဗႝတ္ ကၞတ္ဍာ္ေခ်ာဲ၊ တိက္ကေ၀န္တၜ ဒကၜတႝံျဇဲ၊ ရမတ္ညံင္ျဗဲ ႐ုိဟ္တၝဲျဇာဲအာ၊ စူဠဘဒၵါ သိင္သာတၜတုန္။ ။

ဟးသၞီဆဒၵန္                    ဒဇန္ဂႜိဳင္စံြ၊
လၞဳဟ္ေကာေထာံ              ကေလာံအခ်ၜ၊၊
ျဒဟာန္ဟံြဓ၀္                  မိစံြလ၀္သြၜ၊
သၠန္ကလိဘၜ                   ဂုန္ပၠၜရသံြ။

ပုိဦစိင္ျဗၜ႓ါ                       အာကႜဳင္မဲြစံြ၊
လၞဳဟ္ေကာသံြ                စံြစုိတ္ဟံြဓ၀္၊၊
ေထာံေဖ်ံအခ်ၜ                 အဲျဗၜလင္ေဇြာ၀္၊
သၞီစိင္ဟံြဓ၀္                   အသ၀္ေကြံသံြ။

ဟံြတီသၢးပၠၜ                    အခ်ၜေရာင္ေထာံ၊
ပ၀၀ံြသံြ                        သၨိဳင္ဂြံပတန္စုိတ္၊၊
ဟံြခ်ပ္ေတာ္ဆ                တလျဒင္ဗုိတ္၊
ပ၀ုိတ္ဟံြ၀ုိတ္                 ဒုဪခ်ိဳတ္ရသံြ။

ဂုန္သီၞစိင္ဗႜာဲ                  နာဲထ၀္ကေလာံ၊
ကမတ္ဍာ္သံြ                 မိဟံြမိက္သၝာဲ၊
ေကာဆာန္ျဗၜေဇႝာ္            မဲြေဗာ္ဟံြႀသာဲ၊
ၿဂိဳဟ္မိတူလာဲ                ဒႝာဲ၀ံြရသံြ။

ကုိပ္ေတံနာဲသၢး              ေလင္လးမဲြစံြ၊
လၞဳဟ္၀ံြသံြ                   ဂြံစိင္ျဗၜေဇႝာ္၊
ရာပၠၜမျပဲ                      ဗလဲလေ႓ၚ၊
မိမဲြမဲြေဗာ္                    ဟံြေကာ္ရသံြ။

ဟးနာဲျဒင္ဗႜဲ                 အဲမဲြေကာစံြ၊
သမႝိင္ျဇဲသံြ                  ဂြံပဒမံင္၊
ညာတ္ညးကုဪညး           ေလင္လးေဟာကႜံင္၊
ၿဂိဳဟ္ပႛဲတူစံင္                ျဗံင္ျဗံင္ရသံြ။

ျဗၜေဇႝာ္ဟုိတ္ဆာန္          ေရင္ကာန္မဲြစံြ၊
ထုိက္ဒကွ္သံြ               ႓ွ္ဂြံဒုင္ကုဪ၊
မိမဲြေဒါ၀္ညး                ဒးဒုင္စ႐ုဪ၊
ဂ်ိဳင္သကၠဖုဪ                 ၿပဪဳလုီရသံြ။

ေတံပၞတ္က၀္              အသ၀္ဂႜိဳင္စံြ၊
ျဗဲေဇႝာ္ဗၢဴသံြ                မဂြံပႜိဳတ္ကုီ၊
မိဂုန္သၞီစိင္                 ၀ိ၀ိင္ေသင္ပႛီဳ၊
ဗတ္အုိတ္လမ်ီဳ            ႓ိုဟ္ကီုရသံြ။    ။

            
            စူဠဘဒၵါ ပႛဲကာလဂွ္၊ ဇေရင္တႝံျဇဲ ႐ုိဟ္တၝဲျဇာဲကွ္၊ ေထာံေကြံျပ၀ါ ဟံြအာတႝဟ္၊ ဆယ၀ုီအၜ ႏံြတၜၾသဟ္ၾသဟ္၊ ပႛဲခဏဂွ္ ပဒွ္သာ္လြာ၊ ေဗာဓိသတ္ကုီ သုီကေရာံျပ၀ါ၊ ဟံြညာတ္ျဗၜေဍာတ္ စူဠဘဒၵါ။ မူဟုိတ္ေရာသၢး ဂႜာဲဂစးအာ၊ သႝိင္တႝံျဇဲ ဇကုမဲြကႜာ၊ ညာတ္တုဲျပာပ္အာ မွာေဗာဓိသတ္၊ ဂႜာဲဇြိတ္သေပါတ္ ဟုီေရာတ္ၾသဟ္ပၱၜ၊ ယံြသႛဳိက္မ အနကဣျဗၜ၊ ပမိမံင္တၜ ဒကၜတႝံျဇဲ၊ ပဟံြသၝှမႜာ္ ကၞတ္ဍာ္ေခ်ာဲ၊ မူမိဒွ္ယဲ ပႛဲဂႜံကာယ၊ ပနာဲကႝပ္လွိင္ ဂြိင္သၸာထ၊ ေဒံၿဗၜညံင္ကၛ စကၞတ္ေခ်ာဲ၊ ဒတိတ္ဒဒွ္ ဟုီတံြကုဪအဲ၊ ၀ံြလ၀ါကိုန္ ႓ွ္ပၱိဳန္သာ္ဗႜဲ၊ ကၱဳဪစညိနာဲ ဟာဲညးမျပဲ၊ စူဠဘဒၵါ လၝာပ္လၝာတူယဲ၊ မိင္ႀတံဳမဟုီ ညံင္ညးပၠီဳဘဲ၊ ယံြအီဟံြဂး တဟးစုိတ္ပႛဲ၊ မဟာဘဒၵါ မႝဳံဇာႀသဲ၊ ျပာပ္ကႜဳင္တုဲသအး ယံြညးမၿပဲ၊ ဇေရင္တႝံၿဇဲ မိဒွ္ယဲဟာ၊ မိလပေထဲ ေကႜံပေဟဲကႜာ၊ ဆပုဦညး႓ါ အာကႜဳင္မဲြစံြ၊ ဟံြတီဒးေထာံ ကေလာံအခ်ၜ၊ ကေရာံေဍာင္ပၠၜ အခ်ၜကိတ္နာဲ၊ သၞီစိင္ဟံြတီ ဓနီစႝာဲ၊ ကၱဳဪညိကႜာယာဲ နာဲပပႝတ္၊ ႚဟိညံင္ကၛ စေခ်ာဲကၞတ္၊ ပုဦစိင္ၿဗၜ႓ါ ဟံြျခာပယတ္၊ သႝိင္ဓိတာန္ ဆာန္နဴေဍာတ္ေဍာတ္၊ စသိုင္အာ႐ုီ မဲြဒြီဳဟံြေဆာတ္၊ မိပပႝတ္ စကၞတ္ကႜာ၊ မံင္လံမိခ်ိဳတ္ စိုတ္ပစံင္သႝာ၊ စူဠဘဒၵါ မိင္တုဲခါဂွ္၊ ေထာံမတ္သၝှမႜာ္ ဍာ္ရမတ္ျပဟ္၊ ယံြမစုိန္ဒွ္ သၞဟ္လၞာဂႝၜ၊ လဟုီမိဂွ္ ဟံြဒွ္သဘၜ၊ သၞီစိင္ဆဒၵန္ ဟံြရန္အဲၿဗၜ၊ ကေလာံအခ်ၜ မႏွၜကုဪအဲ၊ ေဒါ၀္ညးဂမႜိဳင္ ဂ်ိဳင္ဂ်ိဳင္ဒံြဘဲ၊ မုက္ေဍာတ္မတ္သ၀္ ဓ၀္ဟံြမင္မဲြ၊ ကံအဲကုဪအဲ လ၀္ကုဪအဲရ၊ မသကၠဳဖုဪ မူကုဪဂ်ိဳင္ပ၊ မိအုိတ္ခႏၶ ဟံြေဆာတ္ရၟဲ၊ ဂးဣငၝဳဟ္သၞတ္ ရမတ္ညံင္ၿဗဲ၊ ယ၀ုီတတ္တတ္ မတ္ဟံြလ႓ဲ၊ မွာေဗာဓိသတ္ ႀတံဳကႝတ္အ၀ဲ၊ မိင္ၿဗၜေဍာတ္ဟုီ သုီမတူယဲ၊ ရမတ္ညံင္ၿဗဲ ပႛဲဂွ္ဟုီတုိန္၊ ဟးထုိက္ကသ၀္ မိထ၀္ပႛိဳန္၊ ဟံြတီသၵးပ ေတာ္ဆကုဪဗုိန္၊ မိေဍာင္ထာင္ကုိန္ ဖႛိဳန္ေကႜံစုိတ္၊ ႀယၜညးမဲြ ပႛဲလုိက္သုီဖအုိတ္၊ ေလာဘေဒါသ ေမာဟဟံြပႜိဳတ္၊ သတၱံသၵးခ်ိဳတ္ ဟုိတ္ပိျပကာ၊ ပၞတ္ပိဖၜ နဳဘၜျပကာ၊ စံင္ပၱဴေကႜံညး လုံရးခန္လြာ၊ ႀယၜညးမဲြ ပႛဲလိုက္၀ံြကႜာ။ သုီေလာဘေဟင္ ဒးခ်ိဳတ္ေသင္ဟာ၊ ခ်ိဳတ္ဒးနရက္ ၀ှပက္ဗက္အာ၊ လၞိဳန္ဂႜိဳင္၀ါ မအာဒွ္ၿပိဳတ္၊ ပူဂုဪမဲြရ နေဒါသခ်ိဳတ္၊ တၝဲမဒးခ်ိဳတ္ ဒွ္ဟုိတ္နာဂ၊ ဗႜးနဴနရက္ ၀ှပက္ဂတ၊ မဒးဒွ္နာ္ က်ာ္ႀတဲတံြပႜ၊ ပူဂုဪမဲြေရာ ခ်ိဳတ္နေမာဟ၊ ဗႜးနဴနရက္ ကၱဳဪဒွ္ယကၡ၊ ပဟုိတ္ဂွ္ရ္ မွာယလဂၢန္၊ နာဲေအင္ဒုင္ညိ လံကလိသၠန္၊ ေဇႝာ္စုိတ္ေဍာင္စုိတ္ ဟုိတ္အပဲါပန္၊ ကၱဳဪကႜာလဂၢန္ မိပၱန္ကာယ၊ နဴ၀ံြဂတ ျပ၀သာ္ဂွ္၊ ဗႝတ္အာယုက္ေရာ ေကာဟံြကုဪဒွ္၊ ဂးတုဲသၞီစိင္ လြိင္ဏာလပွ္၊ ထ႟ပတုိန္ျပဟ္ ခါဂွ္မဲြတဲ၊ မဟာဘဒၵါ ဂုိင္သြာဗလဲ၊ ညးၿဂဲအဲၿဂဲ ႓ိုန္ဗလဲတၜ၊ ဟုိတ္ေ၀င္အာဟာ ခါဂွ္စိင္ၿဗၜ၊ ဇကုတတ္တတ္ ျဒဟတ္အန္တၜ၊ ညံင္လြတ္ပတ္ၿဒၜ စိင္ၿဗၜေလာတ္မာ၊ ယ၀ုီတဟက္ ပလက္ျဖာျဖာ၊ ဟုိတ္ေဒါသဂၢိ ဂ်ိမေနာဒြါ၊ ၿဂိဳဟ္ပႛဲဒကုတ္ ၾကဳတ္တူလာဲအာ၊ စူဠဘဒၵါ စုတိအာတုန္။ ။

            ေဗာဓိသတၱ ကေရာံျပ၀ါ၊ သမၻာဇကု မာတ္စုတိအာ၊ ရမတ္တေသင္ ေပင္မံင္မတ္႓ါ၊ စိင္ဂမႜိဳင္သၞတ္ ဂေအာတ္ေဟာျဒာ၊ သၞီစိင္စကာ ပႛဲကာလဂွ္၊ ဆုၾကက္စလန္ ေဇႝာ္သန္ႀကှဇွ္၊ ကုဪေကတ္နင္ျပဟ္ ကာလဂွ္ရ၊ ေကႜာန္သၝိစဏံင္ သြက္ဂြံစံင္ဇြ၊ နလပွ္ရ ဂုိင္ထ႟ပတုိန္၊ ျပ၀ါဂမႜိဳင္ ဟုပ္ဗုိင္ဟံြၿဇိဳန္၊ ေကတ္နင္ပၠၜႀသၜ ပူဇၜလၞိဳန္၊ နာဲေဍာင္ထာင္ကုိန္ ပဒက္သုိန္ပိ၀ါ၊ စံင္ေကႜံဇြေဟင္ ခ်ိဳန္ဂွ္ေသင္ဟာ၊ ဇုတ္စိင္ၿဗၜဂွ္ လပွ္ဂိုင္ဏာ၊ ပႛဲဂုိဟ္တၞံထ၀္ စံြပၱန္လ၀္ကႜာ၊ ေဗာဓိသတၱ တလအဒၛာ၊ ဂေကာံျပ၀ါ ပႜန္အာလစ၊ ဇြစိင္ၿဗၜလြဳဲ စံင္ေကႜံတုဲရ၊ လေတံေဒံမ စူဠဘဒၵါ၊ နဴစိင္ဂွ္ကႜာ ႓းအာဘ၀၊ တုိင္ပတၳနာ ၿဗၜမွာအဂၢ၊ လတူနန္ျမ သုီေတဇလ်း၊ ပႛဲဂႝက်ာ္တုန္ သၞီပန္ဒရး၊ လုပ္တန္ဂ၀္သအး ဒးစွ္ဂိတု၊ သႜးဂႜံဂ၀္ တမၛ၀္လဒု၊ ေဒါ၀္ဍိက္ကုန္ကြ ေမာင္မတံ၀ံြ၊ လတူနန္ျမ အနဳေဍာင္ပၠၜ၊ ဗဲြေလြင္ေဇႝာ္အာ ခါဂွ္ေဍာတ္ၿဗၜ၊ ႐ုပ္သာ္႓တ္သၜ ရၜပၠၜဒကွ္၊ မုက္ညံင္ဂိတု အနဳခ်ဴဗၵဟ္၊ ေသာ္လမၥံက္သမၝဟ္ သၞဟ္ညံင္ေသႝင္ထုိင္၊ ေဂႝင္မတ္႓ါ၀ုိင္ ကုိင္ဖႛဟ္စ၀္၊ ညံင္ဒမင္ဍာ္ ဗပၚတၞံထ၀္၊ မတ္တုပ္ေကာန္ျဒာဲ စရာဲညးသြ၀္၊ သၞင္ပါင္ပႛီဳ ဗုီညးခ်ဴလ၀္၊ ဇာင္ငၝဳအၝ၀္ ကေတာ၀္ကႝဳသင္၊ ေငၝက္တုပ္ညံင္ျမဳ လ်းတသုခႜင္၊ ကံနဳင္အဖႜဴ ၿဗၜဇၞဴမွာတင္၊ ပိတန္ေရတ္ဆင္ ကႝင္ကံဇုဪနာဲ၊ ႀသိဳဟ္ဂတုဪပး ေဇႝာ္ကႜးစရာဲ၊ သၸာတဲသၞဟ္ လပွ္စိင္ဗႜာဲ၊ ေသႝံသိန္လွာ ဇုိင္႓ါေဂါ၀္ဆာဲ၊ ေဇႝာ္သန္စရာဲ ဂႜာဲဟုီဟံြမာန္၊ ထၞိက္မသုန္ ဂုန္တရၜထာန္၊ ဍိဳက္ေပင္တၜရ ၿဗၜတလဒါန္၊ စူဠဘဒၵါ နာမေကြံၾကာန္၊ ခုတ္ယၞဳအၜ ေကာန္ၿဗၜသၞီဆာန္၊ လတူနန္ယာန္ သၞတ္ဖႛာန္ပၠၜ၊ မသုန္ကႜံရ ဟံြကဍိက္ၿဗၜ၊ သှကႜှဂၿမိင္ ကြိင္ကြိဳက္ကၿမၜ၊ ပ႐ုိင္ေကာန္ၿဗၜ သၞီသႛၜနန္ထ၀္၊ အလုံဒုိဟ္စွ္ ဒယွ္တမၛ၀္၊ သၞီၿဗီဳမဒတ္ ေကႝာတ္အသ၀္၊ မိင္ပ႐ုိင္ဗက္ ဟုိတ္ဒါန္ဆက္လ၀္၊ စုိတ္ညံင္ဗ၀္ေမွာ၀္ ႏံြဓ၀္ေမတၱာ၊ ဖေအာ၀္ရာဇာဒုတ္ ကလုတ္စကာ၊ ကႜဳင္ပတၞာဲ ကုနာဲကႛိဳင္သြာ၊ သၞီမိမ႓ါ စုိတ္ညှသာရ၊ အေခါင္အ၀ုဪ တြဳဪသုီယႆ၊ ဇုိန္ကုဪတုဲအုဪ ဗုဪတသုဪဂ်၊ ေ၀င္ဒုင္ဖ်ၜဏာ ဍဳင္ဗာရာဏ၊ ပေသက္ၿပဲကႛင္ ဌာန္မဂၤလ၊ ဗလုိပ္ဖုံသၞတ္ ၿဗၜဒါန္ပဒၞ၊ လတူနန္ျမ အဂၢမဟာ၊ စံြပတန္လ၀္ကႜာ မဟာေဒ၀ှ၊ ဒွ္ဂႝက်ာ္ေဇႝာ္ ေဗာ္မေဟသှ၊ မသုန္ကႜံရ ေမာင္မတသှ၊ သုီဍိက္ကုန္ကြ ဇုိန္ကုဪသၸလြှ၊ စံင္ျဒ၀္ေႀသဲက်ာံ ဇၞာပ္ရာဂံါဇှ၊ ႐ုိဟ္တၝဲသၸလြှ ဟံြဂြံခ်ှအာ၊ ျဗဟၼဒတၱ တလကႛိဳင္သြာ၊ သႛိဳက္ေလာန္ဗႝတ္ ၿဗၜရတ္ကညာ၊ ၿဗၜသအာင္ေကႜံလ၀္ ၿဗၜသြ၀္ေရာင္အာ၊ သုီကုဪဂႝက်ာ္ မူသာ္ပမာ၊ ညံင္အိန္နာဲျမဳ ကုဪသုဇာတာ၊ သၞဟ္သၞန္ညှသာ ပႛဲတာ၀တိင္၊ ပမာနဲဂွ္ လၞဳဟ္၀ံြညှ၊ ညှသာသၞဟ္သၞန္ မဲြနန္ျဂင္စိင္၊ သႛံက္လဗိင္ သုိက္လွိင္တၜတုန္။ ။

            စူဠဘဒၵါ မဟာေဒ၀ှ၊ တူေဒန္က်ာ္ႀသှ ညံင္ဗုီအနှတၝဲ၊ ပႛဲမသုိက္လွိင္ သမႝိင္နန္ဗႜဲ၊ နဇာတိညာဏ္ ပဋိဘာန္ၿပဲ၊ လတူနန္ဗႜဲ ပႛဲစုိတ္ပုိင္ျခာ၊ ဂဇံေဒင္လွင္ ခ်ပ္ျဂင္ဗစာ၊ ဂြံညာတ္ေကတ္ရ ဘ၀ကုိပ္ကႜာ၊ ပႛဲေဒါ၀္ေဟမာ ပကာဂစုိတ္၊ ဒမာယဲစုိတ္ ဟုိတ္နဴဆဒၵန္၊ မဒက္လ၀္၀ဲ ပႛဲေဟမ၀န္၊ ျဂင္တီေကတ္ရ ကာလဂွ္ပႜန္၊ စံင္တူပူဆာ ထသၸာေလာန္၊ ဍာ္ဟံြမိက္သုင္ ပုင္ဟံြမိက္ညန္၊ ဂုဏ္စိင္ဆဒၵန္ လတူနန္ဗႜဲ၊ စံင္တူပူဆာ ၿဇာဲအာ႐ုိဟ္တၝဲ၊ သၞီဆဒၵႏၱ တလျဂင္ဗႜဲ၊ မူဂြံါကာလ သာမယမဲြ၊ ဆဒၵန္ေသၢာံခ်ိဳတ္ ဗေပင္စုိတ္အဲ၊ ေသၢာံသကုတ္၀ဲ မဲြတၝဲညိေရာ။ ။