ခ်ဴ        ..........
ဒေယွ္     လ်းမန္ပုိန္


     ေကာဆာန္မဲြ  ဗၠန္လ၀္ကုဪမိ  ၀ုိတ္ေထာံရဟာ  လိုက္အတးသႀကၤာန္ဏံ  ေကာဆာန္စၜကႜဳင္ ကြာန္ေဏာင္   လၜပူဟုီ   ဗၠန္လ၀္ကုဪမိ   လၞဳဟ္နာဍဴေတံရာင္   အနာင္ေတံေလ၀္ကၜဗု   ပႛဲစုိတ္ လၝဳေလာန္ရေလ၀္ ခ်ပ္ဂြံမံင္ လၸာ္ေကာဆာန္မဲြ   ဇၞာပ္တၝဲဇၞာပ္အခိင္  ဟံြဂြံ၀ုိတ္အာ အေရ၀္ေကာ ဟုီလ၀္ကုဪမိ လုိက္အတးသႀကၤာန္ စၜကႜဳင္ကြာန္ေသင္ဟာ။

     (လၞဳဟ္ လုိက္အတးရေလ၀္ လၞဳဟ္ စုိပ္အတးရေလ၀္  ေကာဆာန္ ဟံြစၜကႜဳင္ကြာန္ရဟာ)၂ ဂႜာဲမံင္အလုံကြာန္   ဟုိတ္နဴမိဆာန္  ၀ုိတ္ေထာံေကာဟံြမာန္  ဇၞာပ္ဆုဪရဲတံေလ၀္သၞာန္  ဇၞာပ္ဆုဪ သႀကၤာန္ေလ၀္ဂႜာဲရံင္    ေကာဆာန္၀ုိတ္ေထာံရဟာ   လၜပူဟုီ   ဗၠန္လ၀္ကုဪမိ  ဆာန္ဂကူ သုီကုဪ ဍဳင္ကြာန္ လုိက္အတးသႀကၤာန္ စၜကႜဳင္ကြာန္ေသင္ဟာ။


lyahmonpao.mp3
File Size: 3920 kb
File Type: mp3
Download File

 
 

ခ်ဴ        ....................
ဒေယွ္    ၾက၀ိက္ထ၀္+ပဥၥ၀ှ


     ေခၞာံပၠၜမဲြေဍာင္  ေက်၀္ေလာန္ဂွ္  ဆုဪညာတ္ဒးတုဲ  မိက္ဂြံစ႐ွ္   ပၠၜစုိတ္ေဒံဒွ္ကႜဳင္  ေကာတီမံင္ ကုီဟာ။


      အတုိင္ပၞိက္စုိတ္  မိက္ဂြံဒွ္  ဟုီပၱိတ္ဂံင္ဂံင္  လၸပႝဳက္လ၀္စုိတ္   ဂြံပံက္ကုဪၾတင္ဆာန္  ဂြံပံင္မဲြ ၿဂိဳဟ္ကၱာန္။

      ဆာန္ပုဦညး႓ါ  ဒုဪကုဪဗ်ဳထၜ  လမ်ီဳပုဦဒုဪကုဪအုိတ္  ပုဦဆာန္အာေဏာင္ ဘ၀ဂတေတံေလ၀္ ကုဪဂြံ ဆုဪပႜန္ ဇၞာပ္ပ္ဘ၀ ပုုဦညး႓ါ ကုဪဂြံပံင္။

      ယ၀္ရဆုဪဂဗ တင္ခက္ခုဲ  ျဒဟတ္ဆာန္ပုဦ  လၸကုဪယအ္ ပုဦတတ္ထပၚအာေဏာင္ ဒႝာဲေသာင္ ေတံမဲြဒႝာဲ။

      ေဒံဏံဂံင္ဗက္     လကၠရၜေကာေဏာင္   ေဍာင္ေလ၀္ဟံြသၸတီ    ေဖ်ံစုိတ္တုဲဗက္ေဏာင္ ဒႝာဲေသာင္ေတံမဲြဒႝာဲ။ponjawie.mp3
File Size: 3982 kb
File Type: mp3
Download File

 
 

ခ်ဴ        ေစတနာမန္
ဒေယွ္    ရာမာဥ္


     မတ္မႝိက္ေဇတ္   တိတ္ကႜဳင္နဴကုဪ  တၞံအ႐ုိင္  ေခ်ံသိႏၶၜ ကႛတ္တိတ္ကႜဳင္ နဴယာဲအ႐ုိင္ အဲမဲြဂွ္ ကႜဳင္ဒွ္မႝိဟ္၀ါတ္ၿဂိဳင္ၿဂိဳင္ ဆီအာဇာနဲ ဂြံၿပဲနဴမႝိဟ္ဂမႜိဳင္။


      ဘ၀အဲဏံမဲြ  ညံင္ရၜပသဲကႛိဳင္  ပခုိင္လ၀္စုိတ္ဓာတ္   တရၜ၀ါတ္စုိပ္   ဒုင္ဒဒိုက္ တတ္ေကႜာံ ထပၚအာေဏာင္ေဟံ  ခ်ိဳတ္ဟံြေဖက္ဍာံ  ဒုဪလအိတ္  ငၝိတ္ဆီေဗၠတ္ဍာဲ  ညးဂြံဆာဲ  ဒုင္သႜာဲလမ်ီဳ ေဏာင္။

     ႓ုိန္ရ၀ါတ္  စုိတ္ဓာတ္မဲြ   ဒးသႜဳင္ၿပဲ   ညးခ်ဟ္ကႜဳင္   ေအင္ဒုင္   ငၝိတ္လ၀္စုိတ္ပႛဲ   ဒွ္မႝိဟ္မဲြ ညံင္ႏံြငၝဳဟ္ ဒးသုင္ေစာဲ ဒးခ်ိဳတ္တုဲေဟင္ ဂြံဒုင္၀င္အာဇာနဲ။raman.mp3
File Size: 4057 kb
File Type: mp3
Download File

 
 

ခ်ဴ        ဂံင္ဆာန္
ဒေယွ္    ဂံင္ဆာန္


     (ေကာေလ၀္ဆာန္မံင္   ေဒံမဲြရ   လံေလာန္ကႜဳင္ကုဪ  သႝာံအခါ ဂြံကႜဳင္ဆုဪညးသၠံ   ဟံြေလာဲ  အ႐ုိဟ္တၝဲ ေကာဗွ္သႝာ  ကာလေကာကႜဳင္ဆုဪ  ေဒံပႜန္  မိက္ဟုီဗၠန္ဖ်န္ဏာ ဂလာန္၀ါစာေကာဏံ မဲြတင္ ကႅင္ညိေဒံဆာန္ေယ်)၂

     မင္မဲြအာညိ ေယန္သႝာင္ဂကူမန္ တာလ်ိဳင္ဂကူဂြံေျပ ဆာန္ေယ်လၸဘိင္႓ူမာဲ လၸသာဲဂကူမန္ ေကႜာန္ညိ သြက္ဂကူ   တန္တၜအာပႛဲဂေကာံ   ကေရာံညးဍဳင္ကြာန္    ယ၀္ရဆာန္မံင္ ေကာဏံ တာလ်ိဳင္ဂကူမဲြ လၸ၀ုိတ္ညိေကႜာန္အာ။
    
     ေဒံေယ်  ဆာန္ဂကူဗဲြစၞတ္ညိ  အဲေကာဏံ  ဂံြပေတွ္ဆာန္  ေစတနာဍာံဂွ္  ဗက္ေကႜာန္အာ ညးဂမႜိဳင္  ထိုင္သးမာန္  ပႛဲေလာကဏံ ညးဟုီဂွ္  ယၞဳဂကူေဏာင္  တန္ဒွ္ပဓာန္ ကုဪကႜိဳဟ္ေကတ္ ပေရင္ဂကူညိဆာန္ လၱဴေကာန္ဍဳင္ကြာန္မန္။

     (ဂလာန္၀ါစာေကာဏံမဲြတင္ ကႅင္ညိေဒံဆာန္ေယ်)


gongchan.mp3
File Size: 4493 kb
File Type: mp3
Download File

 
 

ခ်ဴ        ကႏၱာဇႝဴမာန္
ဒေယွ္    သုိက္နန္ဆာန္


     ဓ၀္ဆာန္   မတ္ေလ၀္ဟံြမဲြ  ေကင္မိင္ကႜဳင္ ပႛဲေကၱာ၀္အဲ  ကႜာဂွ္ဟံြပေတွ္  လၞဳဟ္္္ဆုဪ ဒးေဗွ္မဲြ ၿဂိဳဟ္ေကာ    ညံင္ကေလာံခေပဲါ   ဓ၀္ဆာန္ခက္ဗာန္ေစာဲ   ငၝဳဪလွင္မံင္ကုဪ   ေဗွ္မဲြ   ဗၱံတၝဲဒွ္စိတၱဇဲ ေဗွ္ေကႜံအာ႓ါပိတၝဲ   အဲေကာဒွ္ဓ၀ိင္   ဂြိင္ဂြဲါေလာန္တုဲ  ႓က္တိတ္အာတရၜ အာတၜဒၞံင္ဌာန္ေသၝာဲ ဟံြေသင္ေတွ္    ေထင္ေဗွ္ဒွ္ယဲ    မံင္ဟံြထက္ယုက္   ေဗွ္ပႝဳက္လ၀္ဇကုဟာ    မုဒွ္ေကႜံအာေရာ ကုဪေကာဏံ ဂြံတီညိေလ၀္။

     အာေလ၀္ဟံြတီ ယဲေလ၀္ဟံြလၜ ေ၀ဒနာေသာကဆာန္ တူသႜာန္ဒၞံင္ပႛဲဂႜံႀသိဳဟ္အဲ ဗက္သၞာန္ သၠံရဲ   ေဗွ္မဲြမုဒွ္ဟလုဪ   ရဲဆုဪအာဂွ္  ေဗွ္မုဟြံဒွ္   အဲမိင္သြဟ္ဍာံဂွ္  မိပ္ျမဟ္စုိတ္ေသႜာင္ေလာန္တဲ ဆဂး အၾကာဂႜံင္ဍာန္ေလ၀္  အဲဟံြဆုဪေဗွ္ကြာ္ေၾက၀္ေ၀င္  ေဗွ္ဒွ္ေကႜံမံင္အလုဪေရာ ကုဪေကာဏံ ဂြံတီညိေလ၀္။


seiknonchan.mp3
File Size: 5089 kb
File Type: mp3
Download File

 
 

ခ်ဴ         သာင္နႏၵ
အခုိက္    ဇဲမာန္

ဒေယွ္     သာယာမန္


     (နဴဒွ္မႝိဟ္ဗက္   ကေမႜာန္သြက္ဂကူ  မုေကာ ေကႜာန္လ၀္ ႏံြ   စုိပ္ကႜဳင္အ၀ဲ   ဂဲါအာဂဲါကႜဳင္ ပႛဲအၾကာ ဍဳင္ကြာန္ ဌာန္စုင္စုိပ္အာ တာလ်ိဳင္ ေကာန္ဂကူ ဂြံေျပတၜမာန္ ဂစာန္ညိ သြက္ေကာန္ ဂကူ)၂


     (ညိဟံြမိက္ဒုင္ဒဒုိက္ ဟံြဂုိတ္ယုိက္ေဂႜင္ မုေလ၀္ဟံြေရင္တႜဳင္ လၸာ္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္)၂ ယ၀္တီ  ႓ိုတ္ဆဆာန္ဓ၀္  က၀္ဏံလၸဟုီဏီ  ဒုဪစုိပ္က၀္ဂတေတံ  အဲဆာန္ဟံြမာန္  မိဏံဂြံဆာန္ ဂစာန္ညိ သြက္ေကာန္ဂကူ။

saryarmon.mp3
File Size: 3779 kb
File Type: mp3
Download File

 
 

ခ်ဴ         ဟံင္ဆာန္
ဒေယွ္     ဟံင္ဆာန္

     အ၀္ နဴသႝာံအာ မိက္ဂြံဍိဳက္ကာ မိစမၸာမဲြ တုိန္အာဍဳင္ ေဗွ္တီဟာဆာန္ အလုံမဲြကြာန္
ဒးငၝဳင္ ဒဒုိက္ေဇႝာ္ဒးဒုင္ ကံပၛဳင္နင္ဟာ တၝဲကာတ္တိကေရာန္ ၿဗဲေအာန္သိင္သာ မိမေဒံ႓ါ ဒဒုိက္သႝာဂႜိဳင္ဘဲ။

     ဗုီဒွ္သႝာံဏံ  တၞံကြာန္ရံင္ရံင္  ၿဗဲဂူမံင္အ႐ုိဟ္တၝဲ  ၀ါဗၝေလ၀္ဗႜဳိက္  ဒဒုိက္သက္ဟုီဟံြမဲြ ဍာ္ရမတ္ညံင္ၿဗဲ   လင္ေဇြာ၀္ေပင္ကႝိင္    သၝိေဒံေလ၀္ဗႜိဳက္   ညးဂွ္မဲြဂြံထိင္  ဍာ္စုိပ္ကၞှစိင္ သိင္သာမိမ႓ါ။

     တၝဲသ၀္ကႜဳင္ရ အ၀္ မိသၞာယ်  မုပဟံြစၜဏီဟာ  မိမေဒံေလ၀္ ဇၞာပ္ဆုဪမႝိဟ္သၞာန္ဏာ ေဍာင္ပၠၜစမၸာ ဗွ္သႝာေကံြၟာဲ  အ၀ဲေလ၀္ဗ်ဳရ မိမဂြံသၸဗၵာဲ ကေလင္စၜကႜဳင္ဂႜာဲ ဌာန္ဒႝာဲမိမ႓ါ။

 

hongchan.mp3
File Size: 4284 kb
File Type: mp3
Download File

 
 

ခ်ဴ         ရာမာဥ္
ဒေယွ္     ရာမာဥ္
   

     မဲြအခိင္ေတံကႜာ  ပုဦညး႓ါ  ဆာန္ကႜဳင္ညးသၠံ ဒုဪကုဪအခိင္ဏံ   သစၥာခုိင္ဗုိန္ကႜဳင္ကႜာ ေမတၱာ ပုဦညး႓ါ ေပၱာံ႓တ္ဥပမာဟံြမာန္   ဆာန္ကႜဳင္ဆာန္လ၀္   ဒွ္ကႜဳင္ကေ၀င္လံလ    ကႜိဳဟ္တီစိုတ္ ညးသၠံမာန္ ဆာန္ဂွ္အဓိကေသင္ဟာ တက္က်ာအီၿဂိဳင္႓တ္သာ ဆာန္ကႜဳင္လ၀္ပုဦညး႓ါ။

      စုိပ္ကႜဳင္ အခိင္လၞဳဟ္   ညာတ္ဒုဟ္လၱဴအဲ   ေဗွ္မဲြဂႜာဲဂလာန္   ဟံြဆာန္ေကာ  ေဗွ္မဲြစုိတ္စႝာဲ တးပဲါေထာံ  ေမတၱာအဲကုီ   သုီကေရက္ဏာ ၿဂိဳဟ္အဲ   ႐ုိဟ္တၝဲဒွ္လႝီ   အီၿဂိဳင္ဟံြမာန္  အဲအလီ ဆာန္ဟံြမာန္ ဟိုတ္နဴအဲေကာ၀ါတ္ ေဗွ္ညာတ္ဂုဏ္ဟံြမာန္ ေမတၱာဆာန္ေက်၀္ေက်၀္ ကုဪေသၝာံ
ၿဗီဳအာရဟာ။


     မိေယ် ဆာန္ေယ်   ဓဇန္လၱဴေကာေကြံသြံ    အခိင္ေတံဟုီကႜဳင္လ၀္   ဒုဪကုဪသာဲအာဟံြမာန္ ပေတွ္ညိ   ဆာန္ေယ်   ဆာန္ေယ်  ပေတွ္ညိ   ေမတၱာဆာန္ေက်၀္ေက်၀္   လၸကုဪေသၝာံၿဗီဳအာ ညိဆာန္ ပေတွ္ညိ ဆာန္ေယ်  ဆာန္ေယ် ပေတွ္ညိ  ေမတၱာဆာန္ေက်၀္ေက်၀္ ကုဪေသၝာံၿဗီဳအာ ရဟာ

raman.mp3
File Size: 4832 kb
File Type: mp3
Download File

 
 

ခ်ဴ         ဗညာခပ္သီ
ဒေယွ္     အဂၢ


    
     ဂလုိင္ေကင္ဆာန္လ၀္  ညိဓ၀္ဟံြေကႜံအာ  အရာရာအုိႆုီ ကူအာေတွ္ ဒးသိင္သာ ဆာန္မဲြ ခဏ ၾကံဆာန္ဟံြသာ  ဇၞာပ္စုိပ္အာ   ဒႝာဲတိဖအုံေဗွ္ကႜာ  ဆုဪအာ ေဗွ္အီေသာဲေသာဲ ထေဍင္ဗက္ ေကႜံအာ ဗၵာဲႀသိဳဟ္အဲ ဂၨံေစွ္ပႜန္ မိန္ဗန္ဟဲအာ။


      ဗုီကေသဲ  ကႜဳင္လ၀္  အေရ၀္ဆာန္    ပႛဲေကၱာ၀္ ဗုီေမာ၀္ကႜဳင္လ၀္   ပႛဲကုဪကႝိင္   မုက္ေဗွ္႓ါ လၸံဟံြေသင္  ေကင္ဆာန္ကႜဳင္ဍာံ   ဂြံေျပအာဟံြေလာဲ  လီႝဆာန္ေဗွ္မဲြ  ဟုိတ္နဴဆာန္ကႜဳင္ ေဗွ္ပဲါ ႓ိုန္ေဗွ္ဟံြမဲြ ဆာန္အဲ ဟံြဟဲအာ။

      ပႛဲဘ၀ဏံ  ဂြံကေလင္ဆာန္ပႜန္္  ဒွ္ဟံြမာန္ရေလ၀္  ပေရင္ကံဂလုိင္ဏံ ဒးပေရံ ဘ၀ပုဦညး႓ါ မႝိဟ္ဆာန္အဲေလ၀္ ေဗွ္ မႝိဟ္ဗွ္သႝာအဲ ေဗွ္ ယ၀္ေဗွ္ႏံြမံင္ ဘ၀အဲဍိဳက္ေပင္တြဳဪ။

      ေဗွ္ဟံြမဲြေတွ္ ဘ၀အဲဏံ လၝဳလၝန္မံင္လၞိဳန္ ေဗွ္ဟံြမဲြေတွ္ ဘ၀အဲဏံ အဓိပၸဲါဟံြမဲြပုဟ္ ဆာန္လၸ အာေထာံဏီ ႐ုပ္သာ္ေဗွ္မဲြ လၸေကႜံအာ နဴမတ္အဲဏီ။

agga_if_you_dont_have_for_me.mp3
File Size: 4209 kb
File Type: mp3
Download File

 
 

ခ်ဴ         အမ္သ၀္မန္
ဒေယွ္     ဟံင္ဆာန္


ရန္တၞံပညာ                 အဲသာဲတိတ္ကႜဳင္၊

တိုန္ဍဳင္ကတ္ေဗၱာန္        ဂြံေစာန္ညာတ္မိင္။
တကၠသုဪ႓ုိန္လဟိင္        စုိတ္လြိင္စိုတ္ယာဲ၊
မိတ္ဆာန္သဟာဲအရင္     ဂရင္ပၱီဗွ္သႝာ။

အနာဂတ္သႝံင္တုိင္         ၿပိဳင္တၞးသၞတ္ပုဦ၊
ဒုင္ေကတ္ဗုိင္ခုိင္ရ         ဓ၀္ကႜိဳဟ္ခႜင္။
ေကာေဒံဍဳင္အရင္         မင္မဲြဆာန္အာ၊
စုိတ္ဓာတ္ဟံြၿပံင္           ႏံြမံင္တြဳဪေဏာင္။

အတုိင္ယာဲဗၠန္လ၀္         ဖ်၀္ကႛိဳပ္ယုဪဒုင္၊
ပညာကဆံင္သႜဳင္          ဒုင္ျပဳေျပင္ဌာန္။
လၸဂြိင္ညိရ                  ယာဲတရဲဆာန္၊
အဲဏံဂုိတ္ဂၥာန္              သြက္ဍဳင္သြက္ဂကူ။

ပုဦတံကုီ သုီကုဪရဲ မံင္အာမဲြစံြ ေပၝာံမဲြတရၜဍဳင္၊
ေဂႜာဲကႜဳင္ေကာံ မဲြကေရာံရ သၸအဓိဌာန္၊
၀ုတ္ဗႜာဲပုဦ ပႛဲဘာတကၠသုဪ။

the_future_ster.mp3
File Size: 3281 kb
File Type: mp3
Download File