ခ်ဴ...ဗညာခပ္သီ                                                              

အေခါင္အရာဟံြခုိဟ္တုဲ
စုတ္ေလ၀္ဟံြေပင္မဲြေလွ္
ဒွ္ညးတုိင္ပလုိဟ္မဲြ
ညးေလာကတံဟုီစဟာၟာဲ...။

ဟုိတ္နဴဗေပင္ကုဪပၞိက္စုိတ္ ကုဪေဗွ္ဟံြမာန္
ညးဟုီမွတီ ညးခအီမွကႜိဳဟ္
ညးေလာကတံဟုီစဟာၟာဲ...။

႓ိုန္ဂွ္ေလ၀္
အဲေလ၀္ ညးတီပိ႓ါမဲြကုီေဏာင္
ေတင္ေလာန္ေလ၀္ပုိတ္၊
ယအ္ေလာန္ေလ၀္ဟံြစုိပ္တရၜ
ဂႜံင္တရၜဏံ ဒွ္မဇၨ်ိမပဋိပဒါေဏာင္...။

လမ်ီဳသြက္ေဗွ္ေလ၀္ အဲဂံင္သႜာဲ၊
အႏၱရာဲသြက္ေဗွ္ေလ၀္ အဲဂံင္ေစႝဟ္၊
ဟုိတ္နဴအဲတုဲ
၀င္ဘ၀ေဗွ္ ဟံြမိက္ကုဪေစာန္ျပံက္...။

 
တဟင္ 04/21/2009
 


ျဇဟာန္လဂၢန္            ဆာန္မိမဲြကႜာ၊
နဴညာတ္ဒး႐ုပ္           ဂအုပ္ထ၀္ဏွာ၊
စေရာဟံြေစွ္              မဲြေျစဟ္အုိတ္အာ၊
တိက္ေရာဟံြသႜိင္        စိင္ကေရဲကႜာ၊
ညံင္သၞိင္နာဲကုီ           သုီဟံြငၝဳဟ္အာ၊                      
ဇကုေျဇဟ္ျဇာဲ            ဒၞာမိက္ေမတၱာ၊
ယံြမိတ္ဒါန္ထၞိက္         သိက္ဂြံပေရာ။                     

ညးသြ၀္ဟက             တလ႐ုပၸါ၊                           
႐ုပ္မိေဂါ၀္တၜ              ဖ်ိဳက္တၜမတ္႓ါ၊
ဗုဪဟံြတီဖဲ                  နဲတဟင္ကႜာ၊                       
မတ္ေကာလဂၢန္          ညံင္ဒလန္အာ၊
ဟံြဂံင္လ႓ဲ                မဲြခေရပ္ကႜာ၊
ယံြမိထ၀္ဏွာ             ပလသာေရာ။

အႀကီမိဂွ္                 ဒယွ္ေလာန္ကႛင္၊
ရမ်ာင္ယာံမိင္            ညံင္တြိင္ပဥၥင္၊
ဖ်ိဳက္ကေတာ၀္သံြ       ဟံြတီဒိုဟ္ကႜင္၊
ညံင္ရမ်ာင္ဒိပ္            ဇိပ္ဂႜိပ္ေလာန္ကႛင္။

                                                            ခ်ဴ...သရာဲမန္ (ဍဳင္ေကာလမၺ)

 
 

ခ်ဴ...ေကွ္တၞိ
                                    

ဆုဪညာတ္အာပၠၜနာဍဴမၢး
ခ်ပ္ဂြံလၸာ္အတးေလ၀္
ေတ..အကာဲအရာဲဒႝာဲေၾတံေတံမဲြဒႝာဲ
ကေလင္ဂ်ိဳင္တုိန္ပႛဲမတ္႓ါ
ဟှ…ရမ်ာင္ကပုိက္ယြီဳသာသာမဲြေဍာင္…။

အခိင္ဂြံမိင္ေကတ္ ကၿမၜဒြက္အတး
ညးမေကင္ေလွ္ဒေယွ္လ၀္လၱဴစင္မဲြ
သြက္အဲယ၀္ေကတ္လ၀္ဒႝာဲေပင္ေပင္ဏီမၢး
ေသွ္မံင္ဖုိဟ္ရ
လႝီအတးမဲြအခိင္ေတံ…။

အဲမဲြ ညးအတး အတးကုီ
ဗုီျပင္အကာဲအရာအတးေလ၀္ဟံြဆုဪ
မိအတးေလ၀္ေလွ္ဒေယွ္ေလ၀္ဟံြဂြံဗုဪ
အ၀္…ဒုဪကုဪဟဲေျပအာမာန္
လႝီအဲကႜင္အတးမဲြဒႝာဲ…။

 
 

ခ်ဴ...သူရဇၨ (ရး႓ှျခာ)
                                                       

                         ဟုိတ္နဴအဓိပၸဲါသႀကၤာန္ သၨိဳဟ္နက္ေလာန္ဟာ
                                             ဟြံေသင္မၢး
                                 ဂျမင္ညာဏ္အဲ ဗက္ဟြံစုိပ္ဟာ
                               ရပ္ေကႝဟ္မွင္ ပႜင္ကႛဟ္ထပ္ကုဪထပ္
                                      ခ်ပ္လ၀္ခ်ဴပ႐ူသႀကၤာန္
                                 စုဪလၞဳဟ္ဏံ ကဗ်သႀကၤာန္မြဲပုိဒ္
                                  ရွ္သာဟြံခ်ဳိတ္ပႜဳိတ္ဏီ....။

                             ဟုိတ္နဴဒှဂရှကၱၜ သၠာတ္ေလာန္ဟာ
                                          ဟြံေသင္မၢး
                              အာ႐ုီစုိတ္အဲ ကလုိက္ကၞဳဪဂႜဳိင္ဟာ
                             ဍာ္အတးဂလုိင္လုဪ ပက္စ၀္ပက္စ၀္
                                   လႝီကတၜ ပြဳိင္႓ါပိဗြ၀္ကႜံ
                              ဇုီကပုိက္မံင္႓၀္ဇုတ္ထတ္ထတ္
                               ၀တ္သအးေကႜံဟြံမာန္ဏီ....။

                                   ဿအတးဏံ ယ၀္ေဍံႏြံ
                             ဿကႝာထးဏံ ယ၀္ေဍံေလွ္ကြာဲ...။

                        ဟုိတ္နဴအဓိပၸဲါသႀကၤာန္ သၨိဳဟ္နက္ေလာန္ဟာ
                       ဟြံေသင္မၢး ဂျမင္ညာဏ္အဲ ဗက္ဟြံစုိပ္ဟာဂွ္...။

 
 

                              အဲမိက္ဂြံဟုီ                   အႀကီဳဆာန္ေဗွ္၊
                              အာကာသေဍာတ္            ဟံြေဆာတ္ပေတွ္။
                              သိႏၷရာတ္သ၀္                ဓ၀္ဆာန္လၱဴေဗွ္၊
                              လမ်ီဳအဲ                       ကုဪေဗွ္မဲြဟံြေသွ္။

                              ဆာန္မဲြစုိတ္မဲြ                 နဲဏံအဲဆာန္၊
            ခ်ဴ               အေဆ၀္သြ၀္ပႜန္              ေသႜံသႜန္ဟံြမာန္။
                              ထ၀္ၾသန္ဗြ၀္ကုဪ               ဟံြဗုဪေကံြၾကာန္၊
                           ဆာန္ပႛဲအဲ                     ပံင္ေဗွ္မဲြရမာန္။

           ညာ              ကေရာံေဗွ္မဲြ                  အဲအာမိပ္အုိတ္၊
                              ရမ်ာင္ေဗွ္ဟုီ                  ဇုီကပုိက္စိုတ္။
           ခပ္               လအီေဗွ္တၝက္                ခက္ဗာန္မတ္ဗုိတ္၊
                              ဆာန္ေဗွ္တြဳဪ                   စုဪကုဪဇှ၀ိပႜိဳတ္။
           သီ                            
                              ေသၝာဲ႓ုိတ္ေသၝာဲမာန္         ဌာန္ေဗွ္မဲြမံင္၊
                              ဇုတ္လေတင္ပုိတ္            စုိတ္အဲအာဂံင္။
                              သႝေရင္လက္ကုိတ္          စုိတ္ဇာနဲတံင္၊
                              အာညံင္ဆုဪ                   ဗုဪမုက္ဆာန္ဖဲမံင္။

                              ယ၀္ဆာန္မဲြဒုင္               ဂံင္သုင္ဍာ္ဂ်ိ၊
                              ဆာန္ကုဪလုိန္ရ               ပသဲစံင္စိ။
                              ဟံြေဖက္ဟုိတ္ဆာန္        သႜးမာန္ဇှ၀ိ၊
                              ဗုီဆာန္ဂိ                     ပေတွ္ညိေသႝာ၀္မိ။

                                                           

 
 

ညးမန္မန္ကုီ          မန္ႀကီမၝး၀ိုင္၊
မန္ခုိဟ္ဆပါင္         မန္စုတ္ထုိင္ဂႜိက္။
မန္အိက္ဂၥိဳန္ေခ်ာဲ     မန္ညးမဲြပုိင္၊
မန္အုိတ္ဇုိင္           ဂ်ိဳင္မံင္တိသၞးသၨိဳင္။

ညးမန္မန္ရ           မန္ပႜံင္သၸအၥာ၊
မန္ဗက္သာဂံင္       မန္ေကာံညံင္ျပး။
မန္တၞးညံင္ဂႜဳ         မန္ဆုဇႝဴဇြ၊
မန္အုိတ္ဇ်            ပုင္ႏံြရဂြံဂ်ိဳင္။

ညးမန္မန္မဲြ           မန္တၝဲဂၠဴမန္၊
မန္မဲြမးဍင္            မန္ထံက္ပင္လုီ။
မန္ဟုီမန္ရ           မန္ဂြံစေအာန္၊
မန္တိဍန္             ဂ်ိဳင္ပႜန္ဖုဪဟံြမဲြ။

ညးမန္မန္ေဟင္     မန္ေကႅင္ဒုက္မန္၊
မန္ဖံက္ပႜန္ဂၠဴ        မန္ဗ႟ဴအြဳဪဇှ။
မန္ညှဂြံေ႓ဲ           မန္ေဍဲေပႝာ္အုိတ္၊
မန္စုိတ္ကႜိ           တိသၨိဳင္ေကြံရမန္။

ညးမန္မန္စိ          မန္္တိဂြိဳအ္သၨိဳင္၊
မန္ဂႜိဳင္ဟံြသၸံ         မန္တံယ၀္ဒွ္။
မန္စွ္မဲြဗၢပ္            မန္ခ်ပ္မဲြဂႝန္၊
မန္စန္မဲြကြိဳန္        မန္တုိန္နန္ထ၀္။
မန္ဂႜးက၀္တီ        မန္တႝီဟံြမာန္၊
မန္ဆာန္မန္         ကုဪဒွ္ပႜန္ဇၞာပ္မန္။ ။

                                                 ခ်ဴ...ဗညာခပ္သီ 
 

ပႛဲဘာပုဦဂွ္               ေကာဒွ္ဒယွ္၊
ညာဏ္ပညာမြဲ         ညးအဲဟုီလဖွ္၊
႓ုိန္ေကာႏြံညာဏ္     ဂလာန္သၞာန္သွ္၊
ခါမတ္ေကာဏံ        ဒြံ႐ုပ္မိဂွ္၊
႐ုပ္သာ္တ႟တ္ႀသၜ       ေဂါ၀္ဂါတၜကႜာ၊
ညာတ္ဒး႐ုပ္ေကြံ      ၀ုိတ္ေကႜံကကာ၊
ကိကှေလ၀္ကုီ        သုီကုကူကႜာ၊
႐ုပ္မိရပ္စုိတ္           ေကာ၀ုိတ္၀ုဲအာ၊
ေကကဲေကာကၜ       ကမႜၜ၀ါစာ၊
သုီကုဪကံကး           ဟုီဟြံကႜးအာ၊
ေကာညံင္တျမအ္     ညးတံဗ်ိကႜာ၊
အဲဂုန္ၿဗၜသြ၀္           အကၡ၀္ကကာ၊
၀ုိတ္အာရအဲ           အဲဒးဗ်ိကုဪအစာ။

                                           ခ်ဴ...သရာဲမန္ (ဍဳင္ေကာလမၺ)

 

  ``အာတ္မိက္ဒၞံင္လၞိဳန္´´


  လညာတ္ နဴသဟာဲတံ ဂစိုင္ကႛိဳပ္တုဲ မင္ဒုင္တႜဳင္မံင္လၞိဳန္

  Archives

  April 2009

  Categories

  All
  Bonnakhopseem
  Kehtami
  Saraimon
  Surajja

  RSS Feed